List of prefixes with apo

14. Apogean

15. Apogee

17. Apollo

34. Apology

35. Apols

36. Apolune

46. Aporia

52. Apostle