List of prefixes with apo

13. Apogean

14. Apogee

16. Apollo

32. Apology

33. Apols

41. Aporia

47. Apostle