List of prefixes with apo

14. Apogean

15. Apogee

17. Apollo

33. Apology

34. Apols

43. Aporia

49. Apostle